Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno informuje, że realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, w 2023 roku” Nr: DPS.073.72.2022, które finansowane jest ze środków Gminy Miasta Krosna.

 

  

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno informuje, że realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym w formie pomocy sąsiedzkiej, w miejscu zamieszkania, w 2023 roku” Nr: DPS.073.75.2022, w ramach utrzymania trwałości realizacji projektu „ Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, działanie 8.3, które finansowane jest ze środków Gminy Miasta Krosna.