Projekt pn. „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”


Lider projektu: Gmina Miasto Krosno


Partner projektu: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie
Wartość projektu ogółem: 2 887 972,00 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa : 2 607 926,00 zł
Wkład własny: 280.046,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.03.2022 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Celem głównym projektu jest

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 100 mieszkańców Krosna, os. niesamodzielnych, powyżej 60 roku życia, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia w miejscu zamieszkania, tj. usług opiekuńczych wraz z teleopieką.

Projekt polega na stworzeniu kompleksowego systemu wsparcia os. niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w tym:
- zapewnieniu wszystkim uczestnikom projektu całodobowej teleopieki za pomocą bransoletki, dzięki której uczestnik będzie miał możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia poprzez kontakt z Centrum Teleopieki
- zapewnieniu wsparcia dla uczestników projektu w postaci usług opiekuńczych/sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.