Znak: NR 1/2019/OP

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Krosno

zaprasza Wykonawców do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunów/ki formalnych/e w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach projektu pn. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Miasta Krosna,
 w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych w okresie od września 2019 r. do końca marca
2022 r., z możliwością wydłużenia po okresie realizacji projektu.

1.2.Świadczenie usługi opiekuńczej 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20 na podstawie umowy cywilnoprawnej.

1.3.Wykonawcą w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia może być opiekun formalny tj.:

·       osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: Opiekun/ka środowiskowy/a, asystent Osoby Niepełnosprawnej, asystent medyczny, pielęgniarz/ka, opiekun/ka osoby starszej, opiekun/ka medyczny/a, opiekun/ka w domu pomoc społecznej

LUB

·       osoba posiadająca doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyte 80-godz. szkolenie z zakresu realizacji usług opiekuńczych, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej (teoria + praktyka)

1.4.Zamawiający przewiduje wykonanie łącznie 1360 godz. usług opiekuńczych
w miesiącu, przez 9 opiekunów/nek formalnych.

1.5.Miejsce świadczenia usług: Gmina Miasto Krosno.

1.6.Usługą opiekuńczą zostanie objętych co najmniej 30 osób, Uczestników projektu zamieszkałych
w mieście Krośnie, które są niesamodzielne ze względu stan zdrowia lub niepełnosprawność
i wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

1.7.Usługa opiekuńcza będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej na terenie miasta Krosna i będzie obejmować w szczególności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, opiekę higieniczną oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza specjalistę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa opiekuńcza obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem, opiekę higieniczną oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza specjalistę tj:

2.1. Czynności żywieniowe:

a)     przygotowanie lub dostarczenie posiłków, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywności;

b)     pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie podopiecznego, o ile wymaga tego jego stan zdrowia.

2.2. Czynności gospodarcze:

a)     sprzątanie: utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia osoby starszej (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych), wynoszenie śmieci, utrzymywanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych, mycie okien;

b)     utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych;

c)      utrzymywanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek inwalidzki, balkonik, podnośnik);

d)     robienie zakupów;

e)     pranie odzieży, bielizny pościelowej, niezbędne prasowanie lub zanoszenie i odbiór rzeczy z pralni.

2.3. Czynności organizacyjne:

a)     ustalanie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich jeżeli zachodzi taka potrzeba;

b)     realizacja recept lekarskich,

c)      załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach i organizacjach;

d)     pomoc w regulowaniu opłat (na życzenie);

e)     pomoc w organizacji czasu wolnego;

f)      zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych.

2.4. Czynności higieniczne:

a)     ocenianie stanu higienicznego podopiecznego; wykonywanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej, przestrzegając praw pacjenta, zapewniając bezpieczeństwo i intymność podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych

b)     pomoc w zmianie trybu życia przy trybie fotelowo łóżkowym, zmienianiu bielizny osobistej
i pościelowej, wykonywaniu toalety całego ciała, wykonywaniu toalety i zabiegów pielęgnacyjnych jamy ustnej osobie tego potrzebującej, karmienie lub pomaganie w jedzeniu i piciu, mycie głowy osoby tego potrzebującej,

c)      pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza;

d)     pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające
z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej;

e)     zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie
i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną).

2.5. Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby.

3. Obowiązki opiekuna formalnego:

a)     Opiekun formalny zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o działaniach oraz pojawiających się problemach w realizacji usługi opiekuńczej.

b)     Opiekun formalny zobowiązany jest do prowadzenia usługi opiekuńczej wysokiej jakości,
a organizacja świadczenia usług opiekuńczych będzie uwzględniać podmiotowość osoby niesamodzielnej, w tym respektowanie jej prawa do poszanowania i ochrony godności.

c)      W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje dotyczące prawidłowej realizacji usług opiekuńczych ramach projektu, tj. wzory kart pracy i inne niezbędne wzory dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie usługi opiekuńczej zostaną udostępnione opiekunowi formalnemu z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę opiekuna formalnego.

d)     Opiekun formalny będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, postanowieniami umowy- kontraktu trójstronnego: Zamawiający -osoba niesamodzielna - opiekun formalny, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania projektu pn. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie” finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach projektu.

 

4. Obowiązki Zamawiającego:

a)       Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu usługi opiekuńczej na 2 dni przed rozpoczęciem usługi wraz z podaniem w szczególności miejsca i terminu realizacji.

b)      Opracowania i przekazania wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia usługi opiekuńczej, służących do potwierdzenia udziału beneficjentów we wsparciu oraz udzielenia informacji o szczegółowym zakresie realizacji usługi.

c)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu realizacji usługi opiekuńczej.

d)      Zamawiający w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w realizacji usługi opiekuńczej zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy opiekuna formalnego.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.1.Ofertę złożyć mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia a w szczególności posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:

  • kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: Opiekun/ka środowiskowy/a, asystent Osoby Niepełnosprawnej, asystent medyczny, pielęgniarz/ka, opiekun/ka osoby starszej, opiekun/ka medyczny/a, opiekun/ka w domu pomoc społecznej.

LUB

·       doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyte 80-godz. szkolenie z zakresu realizacji usług opiekuńczych, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej (teoria + praktyka)

Spełnienie warunku na podstawie oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

5.2. Inne istotne warunki zamówienia:

a)     Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów, dotyczących zrealizowanej usługi, przekazywanych Zamawiającemu (rachunki/faktury, karty pracy), zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;

b)     Limit zaangażowania personelu projektu/osób zaangażowanych w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  Przed podpisaniem umowy  Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie. Będzie też zobowiązany do jego aktualizacji podczas trwania umowy;

c)      Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (rozumie się Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym lub instytucję, do której Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym delegowała zadania związane
z zarządzaniem Programem Operacyjnym) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020);

d)     Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu miesięcznych kart pracy
z wykonywania powierzonych mu zadań oraz przedłożenia prawidłowo wypełnionych druków, potwierdzających przeprowadzenie wsparcia dla osób objętych usługami opiekuńczymi w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;

e)     Zapłata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia następować będzie co miesiąc, w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę miesięcznych kart pracy z wykonywania powierzonych mu zadań. Termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych druków. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

6. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od września 2019 r. do końca marca 2022 r., z możliwością wydłużenia po okresie realizacji projektu. 

7. Kryteria wyboru oferty:

7.1. Kryterium oceny ofert jest cena 100%.

·     Cena: 100 %,

 Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania ceny oferty najkorzystniejszej (Cmin) z ceną podaną w ofercie rozpatrywanej (Cor), tj:

 C = Cmin. / Cor. x 100 %

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto za 1 godzinę wykonywanych usług opiekuńczych, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia Pracodawcy i koszty. Cena niższa niż minimalna stawka godzinowa będzie odrzucana jako rażąco zaniżona.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez Oferentów lub w przypadku wątpliwości dot. doświadczenia i kwalifikacji Oferentów, Zamawiający przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, których wynik łącznie z uzyskaną punktacją zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru

7.2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia.

7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

7.4. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych
w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

 

8. Opis przygotowania oferty:

8.1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zostać w pełni wypełniona.

8.2. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

8.3. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowy cenowej stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Należy do niej załączyć:

8.3.1. Oświadczenie dotyczące posiadanych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania zlecenia – zał. nr 2;

8.3.2.     Klauzula RODO – zał. nr 3;

8.3.3.     Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe, referencje i umowy poświadczające doświadczenie zawodowe.

8.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony i zaparafowana lub podpisana przez Oferenta. Wszystkie kopie powinny być oznaczone „Za zgodność z oryginałem”, zawierać datę
i podpis Oferenta. Dopuszcza się możliwość stosowania zwrotu „Za zgodność z oryginałem od str. do str.”.   Oferta powinna zawierać datę
sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.

8.5. Oferty należy dostarczać w zamkniętej i nieprzejrzystej Kopercie z oznaczeniem „OFERTA 1/2019/OP w Mieście Krośnie”. Na kopercie dodatkowo należy zamieścić imię i nazwisko Wykonawcy, co umożliwi zwrot nienaruszonej oferty w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofanie.

8.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub otwarcie oferty
w przypadku nie oznakowania lub nie opieczętowania oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

9. Miejsce i termin składania ofert:

9.1. Oferty należy dostarczyć na adres: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27b, 38-400 Krosno, listownie (decyduje data i godzina odbioru przesyłki), bądź osobiście (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 15:00, decyduje data wpływu).

9.2. Termin składania ofert upływa 19 września 2019 roku o godz.12:00.

9.3 Osobą odpowiedzialną do kontaktu z Wykonawcami jest Leszek Zajdel, tel: 13 432 16 12

Ewentualne pytania związane z przedmiotem zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

10. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty:

10.1. Otwarcie ofert nastąpi 19 września 2019 roku o godz. 12:30. W ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia ofert Zleceniodawca dokona oceny złożonych ofert i w sytuacjach wymagających doprecyzowania ze strony Oferentów, zawezwie ich do złożenia wyjaśnień.

10.2. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana
w budżecie.

11. Dodatkowe informacje:

11.1. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych;

11.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zaproszenia na każdym etapie bez podania przyczyny;

11.3. Każdy Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi, czy nie prowadzi działalności gospodarczej,
w ofercie podaje cenę brutto/godz., tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego;

11.4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich;

11.5. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy za realizację wykonanej ilości godzin – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i w przypadku rażąco nienależytego wykonania usługi opiekuńczej na podstawie zawartej umowy;

11.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

11.8. Możliwe jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, pod warunkiem że:

a) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

·       konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,  działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

·       wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

·       na podstawie postanowień umownych,

·       w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

·       w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

11.9. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a) gdy dojdzie do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
c) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
d) zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.

załączniki do pobrania